Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

 • Turkmen
 • Русский


Makalalar

 •  

  Ikinji iýunda duşuşyklaryň dördüsi bilen ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasynyň duşuşyklary ýaýbaňlandyrylar.

  Toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda 4 aýlawdan ybarat bolan Naýbaşy ligasy şu ýylyň 24-nji oktýabryna çenli dowam eder. 

  Ýeri gelende bellesek, häzirki wagta çenli geçirilen üç tapgyrdan soň toparlaryň altysy (“Senagatbank”, “Köpetdag”, “Migrasiýa”, “Deňizçi”, “Gümrükçi”, “Daýhanbank”) 6 utukdan toplamagy başardylar.

 •  

  Geçirilýän senesi wagtlaýynça soňa süýşürilen Türkmenistanyň futbol çempionatynyň oýunlaryna 19-njy aprelde badalga berler.

  Şol gün 4-nji tapgyryň çäginde “Altyn Asyr” – “Köpetdag” toparlary duşuşar. 20-nji aprelde bolsa duşuşyklaryň üçüsi (“Nebitçi” – “Energetik”, “Merw” – “Aşgabat”, “Ahal” – “Şagadam”) geçiriler.

  Häzirki wagta çenli geçirilen duşuşyklardan soň 7 utuk toplan paýtagtymyzyň “Köpetdag” toparynyň ýaryş tertibiniň birinji basgançagyny eýeleýändigini ýatladýarys.

 •  

  9-njy martda duşuşyklaryň dördüsi bilen ýurdumyzyň futzal boýunça Naýbaşy ligasyna badalga berildi. Toparlaryň 8-siniň gatnaşmagyndaky futzal boýunça Naýbaşy ligasy 4 aýlawdan ybarat bolar. 

  Ikinji gezek geçirilýän Naýbaşy liganyň toparlaryň 8-siniň gatnaşmagynda geçirilýändigini ýatladýarys. Naýbaşy liganyň duşuşyklary Aşgabat we Türkmenbaşy şäherlerinde, şeýle-de, Daşoguz hem-de Mary welaýatlarynda geçiriler.

   

   

 • 6-njy martda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatyna badalga berler. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2020-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 6-njy mart – 13-nji iýun aralygynda geçiriler.

   

  TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONATYNA GATNAŞÝAN
  FUTBOL KLUBLARY

  1.

 •  

  2020-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek futzal boýunça Aziýa çempionaty mynasybetli sportuň bu görnüşiniň taryhy bilen tanyşdyrýarys. Tanyşlygyň okyjylara has düşnükli bolmagy üçin žurnalistikada habar ýazanyňda ulanylýan hökmany berilmeli 6 sowaldan ugur aldyk. «Kim tarapyndan, näme, haçan, nirede, näme üçin, nähili?» diýen sowallara futzalyň taryhy bilen bagly jogaplary bermäge çalyşdyk.

 •  

  Şu gün 27-nji gezek geçirilýän Türkmenistanyň futbol boýunça milli çempionatynyň ýokary ligasynyň üçünji aýlawy badalga alar. Şu pursatda çempionatda yzda galan ýarpy menzile ser salsak ýerlikli bolar.

  ***

 •  

  Türgeniň iýýän naharlary we içýän suwuklyklary gönüden göni onyň ýaryşlarda we türgenleşiklerde işjeňligine tapawutly täsir edýär.

  Ähli oýunçylar öz bedeniniň iýmite bolan tapawutlylyklary we zerurlygy  barada habarly bolmaly we öňünde goýulýan sport ýokary maksatlaryna laýyklykda iýmit meýilnamasyny öz lukmany bilen işläp düzmeli.

  Her türgen bedeni boýunça tapawutlydyr we her kime aýratynlykda niýetlenen iýmit meýilnamasy bolmaýar. Türgen sport möwsümiň dowamynda  iýmit  meýilnamasyny hökmany suratda  korreksiýa etmeli .

 •  

  С 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила игры в футбол. Их приняли еще в марте 2019 года на собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) при участии ФИФА.

 •  

  Adamyň bedeni fiziki işeňňirliginiň ýoklugy ýa-da pesligi saglyga  ýaramaz täsir edýär.

  Häzirki wagtda jemgyýetimiz az hereketli ýaşaýyşa ýykgyn edip, artykmaç agramlylykdan ejir çekýär. Bu bolsa soňlugynda dürli keselleriň ýüze çykmagyna getirýär.

 • 12-nji martda  ýurdumyzyň futbol çempionatynyň nobatdakysyna badalga berildi. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2018-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 12-nji mart – 15-nji iýul aralygynda geçiriler.

   

  TÜRKMENISTANYŇ ÇEMPIONATYNA GATNAŞÝAN
  FUTBOL KLUBLARY