Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

 • Turkmen
 • Русский


Makalalar

 • Ildeşimiz Serdaraly Ataýewiň Gyrgyz Respublikasynyň milli futbol çempionatynda iň köp gol geçiren oýunçylaryň arasynda öňdebaryjylaryň hatarynda barýandygyny saýtymyzda ozal habar beripdik. Ýakynda Bişkek şäheriniň «Alga» toparynyň hüjümçisi bilen telefon arkaly gysgaça söhbetdeş bolmak miýesser etdi.

           —Serdaraly, ilki bilen doganlyk ýurduň birinjiliginde üstünlikli çykyş etmegiň bilen gutlaýarys hem-de oýnuň has-da şowlamagyny arzuw edýäris!

           —Sag boluň!

 •  

  Sportuň köp görnüşi babatynda hem şeýle bolsa şeýledir, ýöne kiçiliginden futbol bilen gyzyklanan, onuň bilen meşgullanan adamyň bu jadyly oýna ömürboýy örklenip galýandygyna müňlerçe, belki-de, millionlarça mysallary getirse bolar. Biziň bu günki söhbetdeşimizem körpejeliginden sportuň birinji belgili görnüşi bilen ykbalyny baglan futbolçy. Ýurdumyzyň milli futbol çempionatynyň, şol sanda «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň «Ahal» toparynyň iň baýry oýunçylarynyň biri Didar Hajyýew bilen özara söhbedimiz, elbetde, onuň çagalyk döwürleri hakyndaky gürrüňden başlandy.

 •  

  Türkmenistanyñ futbol boýunça 26-njy gezek geçirilýän milli çempionatynyñ Ýokary Ligasyna 2018-nji ýylyñ mart aýynyñ 3-ne "Balkan" we "Aşgabat" toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen Balkanabatda Ruslan Ereşowyñ eminlik etmeginde badalga berildi.

  ***

  Çempionat 4 aýlawdan ybarat bolup, oña 8 topar gatnaşýar.

  Çempionatyñ ilkinji goluny "Aşgabat" toparynyñ futbolçysy Azady Annadurdyýew geçirmegi başardy.

 •  

  Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Merwiň” öňki oýunçysy özüniň gyrgyz toparyna geçendigi barada ilkinji metbugat beýanatyny berdi.

 • Futbol äleminde ädimme-ädim ýokary galyp üstünliklere ýetmek, diňe futbol toparynyň adyny, ondaky futbolçylary belende galdyranok. Ol ýagdaý, janköýerleriňem düşünjeleriniň   ösmegine, ruhy ýagdaýlarynyň özgermegine getirýär. Eýsem, futbol kim üçin oýnalýar?! Elbetde, janköýer üçin! Janköýerleriň ynamyny ödemek, islegli ýeňişlerini sowgat etmek olaryň söýgüli futbol toparlarynyň borjy. Başdaky agzan aň hem-de ruhy özgerişligime esasy täsirini ýetirýän kömekçiler bolsa, sport synçylarydyr žurnalistleriň futbol toparlary baradaky dürli ýazgylary hem makalalary.

 • AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn oýunlarynyň “D” toparçasynyň ykbaly iň soňky sekuntlarda çözüldi. Oýunyň ilkinji minutynda tapawutlanan ildeşlerimiz, her ýarymyň  iň soňky minutlaryny boşyna geçirmediler, netije bolsa 2:3 “aragatnaşykçylar”çärýek finalda. tff.com.tm saýtynyň ýörite  habarçysy Merdan Baýadowyň  “Altyn Asyr” toparynyň goragçysy Zafar Babajanow bilen geçiren söhbetdeşliginde hem bu hakda aýratyn bellenilip geçilipdir.  

 • Göräýmäge adaty soragdyr welin futbol diýip atlandyrylýan jadyly oýun adaty zatlardan erteki, ertekiden bolsa şu güni ýasaýan ekeni. Ýogsa Täjigistan diýlende göz öňimize Abylkasym Lahuty, Mürze Tursunzade, Baky Rahymzade ýaly görnükli wekilleri özünde jemlän ullakan poeziýasy bolan millet, baý medeniýeti eýe bir halk göz öňüňe geläýjek ýaly, emma häzir öňümizden çykan islendik ildeşimizden:

  -Täjigistan hakynda näme diýip bilersiňiz, olaryň şeýle-şeýle şahyrlary bar eken–diýip sorasaňyz,eger ol aňrujy futbola gyzygýan bolsa takmynan şeýleräk jogap alarsyňyz:

 • Şu gün — 11-nji aprel — Türkmen futbolynyň taryhynda yz goýjak gün. Çünki bu gün taryhda ilkinji gezek iki toparymyz Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň kubogy ugrundaky ýaryşda biri-biri bilen duşuşýar. Belki beýle duşuşygyň ýene bir gezek, ol hem 25-nji aprelde gaýtalanmagy mümkin. Ýakynda Aşgabatda saparda bolan AFK-nyň wekilleri indiki ýyl ýaryşyň düzgünnamasyna düýpli özgerişmeleriň giriziljekdigini aýtdylar. Diýmek, şu ýyldan soň hiç taryhdan taryhda iki toparymyzyň AFK-nyň kubogynda biri-birine garşydaş bolup oýnamazlygy mümkin. Ýöne başga bir tarap hem bar.