Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

 • Turkmen
 • Русский


Makalalar

 •  

  Türkmenistanyñ futbol boýunça 26-njy gezek geçirilýän milli çempionatynyñ Ýokary Ligasyna 2018-nji ýylyñ mart aýynyñ 3-ne "Balkan" we "Aşgabat" toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen Balkanabatda Ruslan Ereşowyñ eminlik etmeginde badalga berildi.

  ***

  Çempionat 4 aýlawdan ybarat bolup, oña 8 topar gatnaşýar.

  Çempionatyñ ilkinji goluny "Aşgabat" toparynyñ futbolçysy Azady Annadurdyýew geçirmegi başardy.

 •  

  Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hem-de “Merwiň” öňki oýunçysy özüniň gyrgyz toparyna geçendigi barada ilkinji metbugat beýanatyny berdi.

 • Futbol äleminde ädimme-ädim ýokary galyp üstünliklere ýetmek, diňe futbol toparynyň adyny, ondaky futbolçylary belende galdyranok. Ol ýagdaý, janköýerleriňem düşünjeleriniň   ösmegine, ruhy ýagdaýlarynyň özgermegine getirýär. Eýsem, futbol kim üçin oýnalýar?! Elbetde, janköýer üçin! Janköýerleriň ynamyny ödemek, islegli ýeňişlerini sowgat etmek olaryň söýgüli futbol toparlarynyň borjy. Başdaky agzan aň hem-de ruhy özgerişligime esasy täsirini ýetirýän kömekçiler bolsa, sport synçylarydyr žurnalistleriň futbol toparlary baradaky dürli ýazgylary hem makalalary.

 • AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn oýunlarynyň “D” toparçasynyň ykbaly iň soňky sekuntlarda çözüldi. Oýunyň ilkinji minutynda tapawutlanan ildeşlerimiz, her ýarymyň  iň soňky minutlaryny boşyna geçirmediler, netije bolsa 2:3 “aragatnaşykçylar”çärýek finalda. tff.com.tm saýtynyň ýörite  habarçysy Merdan Baýadowyň  “Altyn Asyr” toparynyň goragçysy Zafar Babajanow bilen geçiren söhbetdeşliginde hem bu hakda aýratyn bellenilip geçilipdir.  

 • Göräýmäge adaty soragdyr welin futbol diýip atlandyrylýan jadyly oýun adaty zatlardan erteki, ertekiden bolsa şu güni ýasaýan ekeni. Ýogsa Täjigistan diýlende göz öňimize Abylkasym Lahuty, Mürze Tursunzade, Baky Rahymzade ýaly görnükli wekilleri özünde jemlän ullakan poeziýasy bolan millet, baý medeniýeti eýe bir halk göz öňüňe geläýjek ýaly, emma häzir öňümizden çykan islendik ildeşimizden:

  -Täjigistan hakynda näme diýip bilersiňiz, olaryň şeýle-şeýle şahyrlary bar eken–diýip sorasaňyz,eger ol aňrujy futbola gyzygýan bolsa takmynan şeýleräk jogap alarsyňyz:

 • Şu gün — 11-nji aprel — Türkmen futbolynyň taryhynda yz goýjak gün. Çünki bu gün taryhda ilkinji gezek iki toparymyz Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň kubogy ugrundaky ýaryşda biri-biri bilen duşuşýar. Belki beýle duşuşygyň ýene bir gezek, ol hem 25-nji aprelde gaýtalanmagy mümkin. Ýakynda Aşgabatda saparda bolan AFK-nyň wekilleri indiki ýyl ýaryşyň düzgünnamasyna düýpli özgerişmeleriň giriziljekdigini aýtdylar. Diýmek, şu ýyldan soň hiç taryhdan taryhda iki toparymyzyň AFK-nyň kubogynda biri-birine garşydaş bolup oýnamazlygy mümkin. Ýöne başga bir tarap hem bar.

 • Durmuşda käbir adamlar bolýar, olar bilen işleýän käri hakynda gürleşseň, özüniň şol käre, ýa-da şol wezipä dahylly ýeri hakynda gürlemegi gowy görýärler. Onsoň senem şol kär diňe şul adama degişlimikä diýip alasarmyk pikirlere çolaşyp oturansyň. Sebäbi, söhbet bir adamyň çäginden çykyp bilenok. Emma käbir adamlar bar, olaryň kesbi hakynda sorasaň, şol işiň umumy köpçülige edýän täsirini we dahylyny düşündirip berýärler. Şolar ýaly-da, adam üçin diňe bir gürrüňdeşiň hakynda däl, eýsem-de onuň pişesi hakynda hem giden bir dünýä açylaýýar.

 • Geçen hepde AFK-nyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň toparçalaýyn oýunlaryna badalga berlenligini habar beripdik.  Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary myhmançylykda Gyrgyz respublikasynyň “Alaýy” bilen duşuşyp uly hasap bilen ýeňiş gazandy (6:3). “tff.com.tm” saýtynyň ýörite habarçysy bu barada “Altyn Asyryň” we milli ýygyndymyzyň esasy oýunçylaryndan biri, “Altyn Asyryň” geçiren alty golunyň deň ýaryny öz adyna ýazan Altymyrat Annadurdyýew bilen pikir alyşdy.

 • 3-nji martda Balkanabadyň “Sport toplumy” stadionynda “Balkan” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen XXVI gezek geçirilýän futbol çempionatymyz öz badalgasyny aldy. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Balkan”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2018-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 3-nji mart – 13-nji iýul aralygynda geçiriler.

   

   

  I AÝLAW

   

  I tapgyr:

 • Siz şu gün şahyrlar Seýran Otuz bilen Agageldi Italmazowyň arasyndaky ullakan baglanşygyň nämeligini bilýäňizmi? Biragyzdan “DÖREDiJILIK” diýip jogap beren okyjylarmyz meni bagyşlasyn. Olaryň bir okuw jaýda bilim alanlygynam men bu gün dogry  jogap hökmünde kabul etmezligim ahmal. Sebäbi näme üçin bilýäňizmi, çünki bu gün orta aziýada futbol baýramy, uly futbola badalga berilýän gün. Biziň futbolsöýer halkymyz üçin goşa baýram, futbolymyz taryhyna bezeg bolup açylan täze sahypanyň ilkinji setirlerinden girilýän gün.