Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

 • Turkmen
 • Русский


Makalalar

 • Geçen hepde AFK-nyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşyň toparçalaýyn oýunlaryna badalga berlenligini habar beripdik.  Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary myhmançylykda Gyrgyz respublikasynyň “Alaýy” bilen duşuşyp uly hasap bilen ýeňiş gazandy (6:3). “tff.com.tm” saýtynyň ýörite habarçysy bu barada “Altyn Asyryň” we milli ýygyndymyzyň esasy oýunçylaryndan biri, “Altyn Asyryň” geçiren alty golunyň deň ýaryny öz adyna ýazan Altymyrat Annadurdyýew bilen pikir alyşdy.

 • 3-nji martda Balkanabadyň “Sport toplumy” stadionynda “Balkan” bilen “Aşgabat” toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen XXVI gezek geçirilýän futbol çempionatymyz öz badalgasyny aldy. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizisi (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Balkan”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş eder. 2018-nji ýylyň noýabryna çenli dowam etjek çempionatymyzyň birinji hem-de ikinji aýlawlary 3-nji mart – 13-nji iýul aralygynda geçiriler.

   

   

  I AÝLAW

   

  I tapgyr:

 • Siz şu gün şahyrlar Seýran Otuz bilen Agageldi Italmazowyň arasyndaky ullakan baglanşygyň nämeligini bilýäňizmi? Biragyzdan “DÖREDiJILIK” diýip jogap beren okyjylarmyz meni bagyşlasyn. Olaryň bir okuw jaýda bilim alanlygynam men bu gün dogry  jogap hökmünde kabul etmezligim ahmal. Sebäbi näme üçin bilýäňizmi, çünki bu gün orta aziýada futbol baýramy, uly futbola badalga berilýän gün. Biziň futbolsöýer halkymyz üçin goşa baýram, futbolymyz taryhyna bezeg bolup açylan täze sahypanyň ilkinji setirlerinden girilýän gün.

 • Meşhur gruzin ýazyjysy Nodar Dumbadzäniň “Helladus” hekaýasynda oglanjygyň söýgüli saz guralynyň döwülýän pursadyny suratlandyryşy ýadyňyzdamy? Öz gahrymanlaryny adatça “men” diýip alýan söz ussady şol halatda “skiripkanyň döwlen sesini hemmeden ilki özüm eşitdim” diýip beýan edýär. Şeýlelikde, ýazyjy söýgüli saz guralyndan aýrylan oglanjygyň ruhy ýagdaýyna has içgin aralaşýar, arzuwlary bilen baglap arzylap ýören saz guralyndan aýrylyp gazaba münen oglanjyk hekaýanyň gahrymanyna öwrülýär we eseri okanlarda oňa bolan duýgudaşlygy döredýär...

 • AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşyň ikinji tapgyrynyň jogap oýnuny oýnamak üçin  Aşgabadyň «Ahaly»Täjigistana ýol aldy. Bilşimiz ýaly, tapgyryň birinji oýny Balkanabatda geçirilip, ildeşlerimiz 1:0 hasabynda «Hujanddan» üstün gelipdiler. “tff.com.tm” saýtynyň ýörite habarçysy bu barada Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň we «Ahalyň» esasy hüjümçisi Süleýman Muhadowyň pikirleri bilen gyzyklandy.

 • Türkmenistanyň futbol boýunça 25-nji gezek gecirilen Yokary Ligasy barada ýatda galyjy hasaplamalar.

  Milli çempionatymyza bu gezek futbol toparlarynyň 9-sy gatnaşdy. Dört aýlawdan ybarat bolan futbol çempionatymyzda 36 tapgyr geçirildi. Çempionatymyzyň dowamynda toparlar bir-birleri bilen 4 gezek duşuşdylar.

  Çempionatymyzda jemi 144 duşuşyk geçirilip, derwezelere jemi 417 pökgi geçirildi. Çempionatyň dowamynda toparlar 32 duşuşyk geçirdiler we her tapgyrda bir topar dynç aldy. Bir duşuşykda tehniki ýenliş hasaba alyndy.

 • Golliwudyň meşhur aktýory Denzel Waşingtonyň baş keşpde çykyş edýän “Ekipaž” filmini köpimiz görendiris. Görmediklerimize gysgaça düşündirjek bolaýyn. Filmiň baş gahrymany uçarman. Uçuş wagty onuň uçarynda näsazlyk ýüze çykýar-da, uçar gyssagly gonmaly bolýar. Ol akyla sygmajak tilsimleri ulanyp, eýdip-beýdip ekipažy ýere gondurýar. Dogry adam pidasy bolýar, emma bu ugruň hünärmenleriniň belleýşine görä, uçarmanyň ýerine başga biri bolanda uçardan diri adamyň çykmagy-da mümkin däle golaý ekeni. Hünärmenler uçarmany gutlaýarlaram.

 • AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşyň deslapky tapgyrynda paýtagtymyzyň “Ahal” topary Bişkegiň sowuk howasynda gyzgyn netije gazandy. Röwşen Meredowyň şägirtleri Gyrgyz respublikasynyň wekili “Dordoýy” 3:1 hasabynda ýeňmegiň hötdesinden geldiler. “tff.com.tm” saýty hem bu oýunda iki goluň awtory bolmagy başaran “Ahalyň” we Türkmenistan milli ýygyndysynyň hüjümçisi Myrat Annaýewiň pikirleri bilen gyzyklandy.

 • Ady rowaýata öwrülen belli ukrainaly tälimçi Waleriý Lobanowskiniň şeýle meşhur sözleri bar: “Durmuşda tälimçilikden kyn käre duşmadym. Futbolçy wagtyň, hemme zat özüňe bagly. Eger sen gowy oýnasaň, toparyň pes oýun görkezen ýagdaýynda hem seni tankyt edenoklar, sebäbi, eýýäm öz oýnuň bilen möhüm zady subut edip bolýar. Emma, tälimçi bolanyňdan soň, özüň çykyş etmeýän meýdanyňda, başgalar tarapyndan amala aşyrylýan işlere jogap bermeli bolýar”.

 • Golaýda “www.uff.uz” saýty tarapyndan Özbegistanyň “Kyzylkum” toparynyň baş tälimçisi Hamid Aktamow bilen ýörite söhbetdeşlik taýýarlanyldy. Onuň dowamynda ildeşimiz Artur Geworkýan hakynda giňişleýin gürrüň edildi:

  Artur Geworkýanyň oýny hakynda nähili pikir aýdyp bilersiňiz. “Kyzylkumyň” esasy oýunçysy öz mümkinçiliklerinden pes çykyş etdimi?

  -Artur tejribeli, öz işini bilýän ussat futbolçy. Ýene-de aýratyn bellemeli zat, geçen möwsümde ol biziň toparymyza gaty gowy ýardam berdi.