Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Hemaýatkärler

“Balkan” toparynyň futbolçylary hiç bir gypynçsyz çärýekfinala çykmagy başardy. Birinji duşuşykda “Balkan” garyşydaşyny 8:0 hasabynda ýeňlişe sezewar edipdi. Şu nukdaýnazardan seredeniňde jogap duşuşygy adaty bir duşuşyga öwrülmelidi. Ýöne, Tejen şäheriniň adybir topary 2 müňe golaý tomaşaçynynyň goldaw bermeginde Kubok bäsleşiginiň jogap duşuşygyna örän taýýarlykly gelipdi. Eýýäm, duşuşygyň 3-nji minutynda “Tejen” topary 11 metrlik jerime urgusyny ýerine ýetirmäge hukuk gazandy.
Gujurly Nesil Education Center