Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


SONKY HABARLAR

Habarlar

 

Mary welaýatynyň «Merwi» täze baş tälimçisi Mekan Nasyrowyň ýolbaşçylygynda ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi.

 

“Ahal” futbol kluby AFK-nyň Kubogynyň çäginde Gyrgyz Respublikasynyň “Alaýynyň” garşysyna geçirjek duşuşygynda meýdana ak köýnekçede çykar diýip “sport.akipress.org” saýty habar berýär.

 

Aziýa Yklymynyň ikinji derejeli kubogy bolan AFK-nyň Kubogy-2019-yň «Merkezi Aziýa» zolagynyň duşuşyklaryna 3-nji aprelde badalga berler.

 

“Pribram” toparynyň ýarym goragçysy Ruslan Mingazow Çehiýanyň futbol çempionatynyň çäginde “Fastaw Zlin” topary bilen geçirilen oýunda toparyna ýeňiş getiren topy derwezeden geçirdi diýlip “orient.tm” saýtynda habar berilýär.

 

Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow Gyrgyz Respublikasynyň “Dordoý” toparynda gözden geçiriler.

 

Paýtagtymyzdaky küşt-şaşka merkeziniň konferens-zalynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň guramagyndaky nobatdaky konferensiýa hem-de ýerine ýetiriji komitetiniň ýygnagy geçirildi.

 

Türkmenistanly futbol hünärmeni Döwletmyrat Annaýew Aleksandr Krestininiň ştabynda tejribe toplamaga mümkinçilik aldy.