Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ikinji aýlawyna taýýaryk görýän paýtagtymyzyň “Aşgabat” hem-de “Şagadam” toparlary ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdiler.

 

14-18-nji iýul aralygynda Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň eminleriniň gatnaşmagynda okuw-maslahaty geçirilýär.

 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ikinji aýlawyna taýýaryk görýän toparlarymyz geçirýän okuw-türgenleşik ýygnanyşyklarynyň dowamynda ýoldaşlyk duşuşyklarynyň birnäçesini geçirdiler.

 

Ýakynda Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň ýygnagy geçirildi. Onuň gün tertibinde futbol çempionatymyzyň üçünji aýlawynyň geçiş tertibini tassyklamakdan we beýleki meselelere garamakdan ybarat boldy.

 

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň ikinji aýlawyna taýýaryk görýän toparlarymyz geçirýän okuw-türgenleşik ýygnanyşyklarynyň dowamynda ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirdiler.