Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Habarlar

Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogy-2019-yň saýlama tapgyrynyň çäginde Bahreýniň milli ýygyndysy bilen geçirilmeli duşuşygynyň öňüsyrasy Dubaýda (BAE) okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär.

Paýtagtymyzyň “Kuwwat” hem-de “Altyn Täç” toparlary ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdiler. 2010-njy ýylda doglan futbolçylaryň arasynda geçirilen duşuşykda Arslan Annaöwezowyň tälim berýän “Kuwwat” topary 4:1 hasabynda ýeňiş gazandy.

17-nji martda Türkmenistanyň çempionatynyň 3-nji tapgyrynyň çäginde iki duşuşyk geçirildi.

"Ahal" – "Köpetdag" – 0:0

Aşgabat. "Aşgabat" stadion. 250 tomaşaçy.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde ýurdumyzda sport bilen meşgullanýanlaryň sany günsaýyn artýar. Hormatly Prezidentimiz esasanam sporta ýaşlary çekmek ugrunda uly işleri alyp barýar.

Türkmenistanyň milli ýygydysy Halkara futbol assosiasiýasynyň (FIFA) täzelenen sanawynda bir basgançak aşak düşüp, 114-nji orny eýeleýär.

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň üçünji tapgyrynyň birinji duşuşygynda, ýaryş tablisasynyň öňbaşçylary paýtagtymyzyň “Aşgabady” hem-de Mary welaýatynyň “Energetik” toparlary duşuşdylar.

Türkmenistanyň “Sport” teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynyň göni ýaýlymdaky görkezilişini dowam edýär.

Hormatly sport söýüjiler “Sport” teleýaýlymyndan daşlaşmaň.

16.03.2018

Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” toparynyň futbolçylary dartgynly geçen duşuşykda soňky pursatda deňlik getiren toplary derwezä geçirdiler.

“Alaý” dürli ýaryşlarda türkmen toparlary bilen bäş gezek duşuşyp, hemmesinde hem ýeňlişe sezewar boldy. Bu oýunlarda top sany hem doly türkmen toparlarynyň arasynda (20:6).