Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Sport toplumy (ş. Daşoguz)

“Garaşsyzlyk” stadiony – Daşoguz şäheriniň “Daşoguz” toparynyň duşuşyklaryny geçirýän stadiony. 2010-njy ýylyň maý aýynda ulanylyşa berlen stadion tomaşaçylaryň 10 müňüsi üçin niýetlenendir.