Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


“Sport desgasy” (Mary)

“Sport desgasy” stadiony – Mary şäheriniň Baýramaly etrabynda ýerleşýän “Sport desgasy” stadiony 10 müň tomaşaça niýetlenendir. “Merw” toparynyň duşuşyklaryny geçirýän stadiony. 2009-njy ýylda ulanmaga berildi.