Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy

  • Turkmen
  • Русский


Birinji liga futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň birinjiliginiň Aşgabat şäheriniň zolaklaýyn ýaryşynyň üçünji tapgyry suratlarda