Федерация футбола Туркменистана

 • Turkmen
 • Русский


Публикации

 •  

  “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýyly türkmen sporty, şol sanda türkmen futboly üçin hem düşümli ýyllaryň biri boldy. Bu düşümi, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň bassyr bäş gezek çempiony “Altyn asyryň” Aziýanyň Futbol konfederasiýasyndaky ajaýyp üstünligi bilen baglanyşdyryp bileris. Möwsümiň dowamynda ýurdumyzda geçirilen ýaryşlarda ýaş zehinleriň ençemesiniň ýüze çykandygyny hem aýratyn bellemek gerek.

 •  

  Beýik söz ussady akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň "Boljak oglan ýaşlygyndan bellidir" diýen parasatly setirlerini durmuş hakykaty asyrlar boýy subut edip gelýär. Her bir ene ata öz perzendiniň halkyň haýryna ýaraýan jemgyýetde mynasyp orun tapyp biljek ynsan bolmagyň arzuwynda.

 • Mähriban arkadagymyzyň başda durmagynda diýarymyzda bedenterbiýe we sporty ösdürmek döwlet syýasatynyň iň bir ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplanýar. Dine bir paýtagtymyzda däl-de eýsem, welaýat, etrap merkezlerinde hatda çetki obalarda gurulýan sport desgalary häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylyp ýaşlaryň ygtyýaryna berilýär.

  Eziz Arkadagymyz ýurdumyzda sporty goldamak bilen çäklenmän sportuň dürli görnüşlerinden ussatlyk görkezip ýaşlara görelde bolup türgenlerimize ýol görkeziji halypa bolup durýandygy bizi buýsandyrýar.

 • Ildeşimiz Serdaraly Ataýewiň Gyrgyz Respublikasynyň milli futbol çempionatynda iň köp gol geçiren oýunçylaryň arasynda öňdebaryjylaryň hatarynda barýandygyny saýtymyzda ozal habar beripdik. Ýakynda Bişkek şäheriniň «Alga» toparynyň hüjümçisi bilen telefon arkaly gysgaça söhbetdeş bolmak miýesser etdi.

           —Serdaraly, ilki bilen doganlyk ýurduň birinjiliginde üstünlikli çykyş etmegiň bilen gutlaýarys hem-de oýnuň has-da şowlamagyny arzuw edýäris!

           —Sag boluň!

 •  

  Sportuň köp görnüşi babatynda hem şeýle bolsa şeýledir, ýöne kiçiliginden futbol bilen gyzyklanan, onuň bilen meşgullanan adamyň bu jadyly oýna ömürboýy örklenip galýandygyna müňlerçe, belki-de, millionlarça mysallary getirse bolar. Biziň bu günki söhbetdeşimizem körpejeliginden sportuň birinji belgili görnüşi bilen ykbalyny baglan futbolçy. Ýurdumyzyň milli futbol çempionatynyň, şol sanda «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň «Ahal» toparynyň iň baýry oýunçylarynyň biri Didar Hajyýew bilen özara söhbedimiz, elbetde, onuň çagalyk döwürleri hakyndaky gürrüňden başlandy.

 •  

  Türkmenistanyñ futbol boýunça 26-njy gezek geçirilýän milli çempionatynyñ Ýokary Ligasyna 2018-nji ýylyñ mart aýynyñ 3-ne "Balkan" we "Aşgabat" toparlarynyň arasyndaky duşuşyk bilen Balkanabatda Ruslan Ereşowyñ eminlik etmeginde badalga berildi.

  ***

  Çempionat 4 aýlawdan ybarat bolup, oña 8 topar gatnaşýar.

  Çempionatyñ ilkinji goluny "Aşgabat" toparynyñ futbolçysy Azady Annadurdyýew geçirmegi başardy.

 • Игрок национальной сборной Туркменистана и экс капитан футбольного клуба «Мерв» поделился подробностями своего перехода в киргизский клуб.

  — В своём клубе я отыграл 11 лет, и рассматривал варианты только из-за рубежа. Когда поступило предложение от «Алга-Бишкек» я советовался с друзьями. Одним из которых был Сердарали Атаев (туркменский легионер команды), он мне посоветовал перейти. Мы с ним друзья, он мой старший товарищь, наставник. Это и стало определяющим моментом перехода.

 • Futbol äleminde ädimme-ädim ýokary galyp üstünliklere ýetmek, diňe futbol toparynyň adyny, ondaky futbolçylary belende galdyranok. Ol ýagdaý, janköýerleriňem düşünjeleriniň   ösmegine, ruhy ýagdaýlarynyň özgermegine getirýär. Eýsem, futbol kim üçin oýnalýar?! Elbetde, janköýer üçin! Janköýerleriň ynamyny ödemek, islegli ýeňişlerini sowgat etmek olaryň söýgüli futbol toparlarynyň borjy. Başdaky agzan aň hem-de ruhy özgerişligime esasy täsirini ýetirýän kömekçiler bolsa, sport synçylarydyr žurnalistleriň futbol toparlary baradaky dürli ýazgylary hem makalalary.