Täzelikler we habarlar
Hiç bir pursady elden gidirmäň
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 9-njy tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
Şu gün
“Altyn Asyr” ýaryş tertibinde “Ahal” bilen deňleşdi
26 Noýabr, 2021 ý.
“Sport” teleýaýlymy Ýewropa çempionatlarynyň futbol duşuşyklarynyň 9-syny göni ýaýlymda görkezer
26 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 8-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
25 Noýabr, 2021 ý.
25-nji noýabrda «Ýaşyl meýdança» gepleşigi ýaýlymda görkeziler
24 Noýabr, 2021 ý.
«Altyn Asyr» topary ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy
23 Noýabr, 2021 ý.
Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşyk paýtagtymyzyň “Aşgabat” stadionynda geçiriler
23 Noýabr, 2021 ý.
Paýtagtymyzda tälimçilik kursuna badalga berdildi
22 Noýabr, 2021 ý.
«Grassroots» çagalar futbol festiwaly geçirildi
22 Noýabr, 2021 ý.
Ýewropa futboly türkmen teleýaýlymynda göni ýaýlymda görkezilýär
20 Noýabr, 2021 ý.
“Ahal” birinji aýlawy ýeňiş bilen tamamlady
19 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 7-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
18 Noýabr, 2021 ý.
18-nji noýabrda «Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy görkeziler
17 Noýabr, 2021 ý.
Elman Tagaýew AFK-nyň kubogy ugrundaky ýaryşda iň netijeli oýunçy boldy
17 Noýabr, 2021 ý.
Türki dilli ýurtlarda oýnan türkmenistanly futbolçylardan düzülen mysaly ýygyndy
16 Noýabr, 2021 ý.
Altynjy tapgyryň duşuşyklary geçirildi
15 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
15 Noýabr, 2021 ý.
«Şagadam» ýaryş tertibinde ikinji orna geçdi
12 Noýabr, 2021 ý.
12-nji noýabrda «Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy görkeziler
11 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 1-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen hem-de 5-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
11 Noýabr, 2021 ý.
«Ahal» ýaryş tertibinde birinji orny eýelemegini dowam edýär
08 Noýabr, 2021 ý.
Kubok ugrundaky bäsleşigiň ýarym final duşuşyklarynyň geçiriljek ýerleri belli boldy
08 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 4-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
08 Noýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň Kubogynyň ýarymfinalçylary belli boldy
05 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň çärýekfinalynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
04 Noýabr, 2021 ý.
TFF-niň Eminler bölüminiň ýolbaşçysy Bütinhindi Futbol Assosiasiýasynyň futzal eminleri bilen onlaýn-seminaryny geçirdi
04 Noýabr, 2021 ý.
Üçünji tapgyryň jemleýji duşuşyklary geçirildi
02 Noýabr, 2021 ý.
“Türkmenistan sport ” teleýaýlymy şu hepde Ýewropa çempionatlarynyň futbol duşuşyklarynyň 9-syny göni ýaýlymda görkezer
01 Noýabr, 2021 ý.
«Ahal» birinji orny eýelemegini dowam edýär
01 Noýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 3-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
01 Noýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy – 2022-niň final böleginde çykyş eder
01 Noýabr, 2021 ý.
Merkezi duşuşyk «Ahalyň» peýdasyna tamamlandy
29 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy – 2022-niň saýlama tapgyrynda ýeňiş gazandy
29 Oktýabr, 2021 ý.
29-njy oktýabrda “Sport” teleýaýlymynda «Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy görkeziler
28 Oktýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 2-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
28 Oktýabr, 2021 ý.
Ýewropa futboly türkmen teleýaýlymynda
26 Oktýabr, 2021 ý.
Ýurdumyzyň futbol çempionatynda birinji tapgyryň duşuşyklary geçirildi
25 Oktýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 1-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
25 Oktýabr, 2021 ý.
“Köpetdag” “Ahal” bilen deňme-deň oýnady
22 Oktýabr, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropanyň futbol çempionatlarynyň oýunlarynyň dokuzysy göni ýaýlymda görkeziler
21 Oktýabr, 2021 ý.
Çempionatyň birinji duşuşygy çempionyň peýdasyna tamamlandy
20 Oktýabr, 2021 ý.
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 5-nji tapgyrynyň wagty süýşürilen duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
19 Oktýabr, 2021 ý.
Kubok ugrundaky bäsleşigiň duşuşyklary geçiriler
19 Oktýabr, 2021 ý.
Futbol çempionatymyz 20-nji oktýabrda badalga alar
19 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň Naýbaşy kubogy ugrundaky duşuşyk 23-nji noýabrda geçiriler
19 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynyň duşuşyklaryna gatnaşar
19 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň milli ýygyndysy Aziýa Kubogy – 2023-iň saýlama tapgyrynyň bije çekişliginde ikinji sebetden ýer aldy
14 Oktýabr, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymy Ýewropanyň futbol çempionatlaryny göni ýaýlymda görkezmegini dowam edýär
12 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň kapitany FIFA-nyň onlaýn-maslahatyna gatnaşdy
09 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanly derwezeçiniň çykyş edýän topary “Faýzkanddan” üstün çykdy
07 Oktýabr, 2021 ý.
Özbegistanda çykyş eden türkmen futbolçylaryndan düzülen mysaly ýygyndy
04 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň oýunçylary AFK-nyň kubogynda iň netijeli oýunçylaryň üçlüginde
02 Oktýabr, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” Ýewropa çempionatlarynyň sekiz duşuşygy göni ýaýlymda görkeziler
01 Oktýabr, 2021 ý.
Türkmen toparyndan utulan «Şerif» dünýäni geň galdyrýar
01 Oktýabr, 2021 ý.
“Ahalyň” oýunçysy AFK-nyň Kubogy – 2021-iň iň ökde oýunçylarynyň sanawyna düşdi
30 Sentýabr, 2021 ý.
FIFA-nyň Tehniki direktorlarynyň halypaçylyk maksatnamasy TFF-de uly goldaw tapýar
28 Sentýabr, 2021 ý.
Türkmenistanly hüjümçi Artur Geworkýan «Nasafyň» taryhyndaky iň güýçli legioner
26 Sentýabr, 2021 ý.
Türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarowyň çykyş edýän topary Täjigistanyň futbol çempionatynda üçünji orna çykdy
24 Sentýabr, 2021 ý.
TFF-niň Eminler bölüminiň ýolbaşçysy Bütinnepal Futbol Assosiasiýasynyň futzal eminleri bilen onlaýn-seminaryny geçirdi
21 Sentýabr, 2021 ý.
Türkmenistanly derwezeçiniň şowly oýny SSKA toparyny Täjigistanyň çempionatynda dördünji orna çykardy
20 Sentýabr, 2021 ý.
Altymyrat Annadurdyýew «Şerifiň» derwezesine gol saldy
18 Sentýabr, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýygyndy topary FIFA-nyň täzelenen reýtingindäki ornuny saklap galdy
17 Sentýabr, 2021 ý.
Konferensiýa ligasy ýaryşynyň öňüsyrasynda «Kaýratda» täze hünärmenler peýda boldy
16 Sentýabr, 2021 ý.
Futbol janköýerleri “Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboluna göni ýaýlymda tomaşa edip bilerler
15 Sentýabr, 2021 ý.
TFF-niň Tehniki bölüminiň wekili FIFA-nyň onlaýn seminaryna gatnaşdy
13 Sentýabr, 2021 ý.
AFK-nyň Kubogy – 2021: “Ahalyň” geçirjek oýnunyň eminleri belli boldy
24 Awgust, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda göärkezilmegi dowam edýär
23 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysynyň ikinji okuw-türgenleşik ýygnanyşygy tamamlandy
23 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanly derwezeçi özüniň täze toparyndaky ilkinji resmi duşuşygyny geçirdi
20 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary ikinji ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi
20 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy topary “Şagadam” bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi
19 Awgust, 2021 ý.
“Ahal” AFK-nyň Kubogynyň sebitleýin finalynda “Nasaf” bilen duşuşar
19 Awgust, 2021 ý.
Futbola höwesek çagalaryň gözden geçirilişi guralýar
19 Awgust, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär
17 Awgust, 2021 ý.
“Köpetdag” täze oýunçylar bilen düzümini güýçlendirdi
17 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy ikinji okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer
16 Awgust, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda dowam edýär
13 Awgust, 2021 ý.
“Sport” teleýaýlymynda «Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy görkeziler
12 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirdi
12 Awgust, 2021 ý.
Bagtyýar Hojaahmedow hünär ýoluny “Merwde” dowam eder
10 Awgust, 2021 ý.
«Şagadam» çempionatymyzyň toparlarynyň oýunçylarynyň birnäçesini düzümine geçirdi
09 Awgust, 2021 ý.
Rahmanguly Baýlyýew “Şagadam” toparynyň baş tälimçisi wezipesine bellenildi
07 Awgust, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Fransiýanyň çempionaty göni ýaýlymda
05 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň hüjümçisi “Altyn Asyr” toparyna geçdi
04 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň derwezeçisi SSKA toparyna geçdi
03 Awgust, 2021 ý.
"Ahal" Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň ýarymgoragçysy bilen şertnama baglaşdy
03 Awgust, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy täze tälimçiniň ýolbaşçylygynda ilkinji okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär
02 Awgust, 2021 ý.
Ahmet Agamyradow Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy toparynyň baş tälimçisi wezipesine bellenildi
02 Awgust, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda
30 Iýul, 2021 ý.
Türkmenistanyň futbol çempionatynda tomusky transfer möwsümi tamamlandy
29 Iýul, 2021 ý.
Polina Gurýewa Türkmenistanyň taryhyndaky ilkinji olimpiýa medalyny gazandy
27 Iýul, 2021 ý.
«Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy ýaýlyma goýberiler
22 Iýul, 2021 ý.
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysynyň gollary “Kaspiý” toparyna ýeňiş getirdi
13 Iýul, 2021 ý.
«Altyn Asyr» futbol topary türgenleşik işlerine başlady
11 Iýul, 2021 ý.
Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy (U23) Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynda Iordaniýanyň hem-de Palestinanyň ýygyndylary bilen duşuşar
10 Iýul, 2021 ý.
Merkezi duşuşyk deňlikde tamamlandy
09 Iýul, 2021 ý.
Mümkinçilikleriň tapgyry
08 Iýul, 2021 ý.
Ýurdumyzyň Naýbaşy ligasynda öňe saýlanan toparlar belli boldy
06 Iýul, 2021 ý.
Ýurdumyzyň futzal çempionatyna (Naýbaşy ligasy) badalga berildi
05 Iýul, 2021 ý.
Aşgabatda futzal eminleriniň gatnaşmagynda okuw seminary geçiriler
01 Iýul, 2021 ý.
Türkmenistanyň zenanlar ýygyndysynyň Aziýa Kubogy – 2022-niň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary belli boldy
24 Iýun, 2021 ý.
Bäşinji iýulda Türkmenistanyň futzal çempionatyna (Naýbaşy ligasy) badalga berler
25 Iýun, 2021 ý.
Final: “Merw” – “Ahal”
26 Iýun, 2021 ý.
Federasiýa Kubogy – 2021: 5-nji hem-de 7-nji orunlar ugrundaky duşuşyklar geçirildi
24 Iýun, 2021 ý.
“Ahal” topary TFF-niň Kubogynyň ýeňijisi boldy
27 Iýun, 2021 ý.
Kuala-Lumpurda Aziýa Kubogy – 2023-iň pleý-off tapgyrynyň bijeleri çekildi
24 Iýun, 2021 ý.
Federasiýa Kubogynyň ýarymfinalçylary belli boldy
22 Iýun, 2021 ý.
Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasy 24-nji iýunda geçiriler
19 Iýun, 2021 ý.
Türkmenistanyň milli ýygyndysy Dünýä çempionaty 2022-niň saýlama tapgyryndaky duşuşyklaryny ýaýbaňlandyrar
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Italiýanyň Kubok bäsleşiginiň final duşuşygy görkeziler
“Ahal” AFK-nyň Kubogynyň sebitleýin bäsleşiginiň finalyna çykdy
“Altyn Asyr” AFK-nyň toparçalaýyn bäsleşigindäki ilkinji ýeňşini gazandy
Türkmenabat şäherinde «AFC Grassroots Football Day 2021» atly çagalaryň futbol festiwaly geçirildi
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda dowam edýär
“Ahal” topary AFK-nyň Kubogyny ýeňiş bilen başlady
Türkmenistanly oýunçy AFK-nyň Kubogynyň ýeňijisi bilen şertnama baglaşdy
AFK-nyň Kubogy-2021: Toparçalaýyn bäsleşigiň duşuşyklary geçiriler
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda “La Liganyň” alty oýny görkeziler
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysynyň çykyş edýän topary ýeňiş gazandy
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymy Ýewropa futbolyny göni ýaýlymda görkezmegini dowam edýär
«Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy ýurdumyzyň futbol çempionatynyň jemlerine bagyşlandy
Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýurdumyzyň welaýatlarynyň futbol mekdeplerine futbol toplaryny sowgat berdi
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär
Türkmenistanly derwezeçi “Buhara” toparyndaky ilkinji resmi duşuşygyna gatnaşdy
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy täze toparynda bassyr üçünji goluny geçirdi
“Sport” teleýaýlymynda «Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy görkeziler
Ýewropanyň hem-de Aziýanyň türki dilli ýurtlarynyň futbol assosiasiýalarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi
“Altyn Asyr” ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň iki oýunçysy bilen şertnama baglaşdy
«Şagadam» çempionatymyzyň toparlarynyň oýunçylarynyň birnäçesini düzümine geçirdi
AFK-nyň Kubogy-2021: Toparçalaýyn bäsleşigiň oýunlarynyň wagtlary belli boldy
Türkmenistanyň milli ýygyndysy FIFA-nyň täzelenen reýtinginde ösüş gazandy
“Energetik” topary futbol çempionatymyzyň öňüsyrasy düzümini güýçlendirdi
Türkmenistanyň Futbol federasiýasy paýtagtymyzyň futbol mekdeplerine futbol toplaryny sowgat berdi
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy täze toparynyň düzüminde ilkinji goluny geçirdi
Türkmenistanyň milli ýygyndysy täze tälimçiniň ýolbaşçylygynda ilkinji türgenleşik ýygnanyşygyny geçirýär
Paýtagtymyzyň adybir topary düzümini güýçlendirdi
“Ahal” Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysyny düzümine geçirdi
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymynda Ýewropa futboly göni ýaýlymda görkezilýär
Türkmenistanyň wise-çempiony düzümine tejribeli oýunçylary geçirdi
“Ahalyň” ýarym goragçysy karýerasyny “Nebitçide” dowam eder
Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň saýlama tapgyryndaky garşydaşlary ýoldaşlyk duşuşyklaryny geçirdiler
“Buhara” topary täze oýunçylarynyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi
Türkmenistanly derwezeçi “Buhara” toparyndaky ilkinji resmi duşuşygyna gatnaşdy
04 Maý, 2021 ý.
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň oýunçysy täze toparynda bassyr üçünji goluny geçirdi
03 Maý, 2021 ý.
“Türkmenistan Sport” teleýaýlymy Ýewropa futbolyny göni ýaýlymda görkezmegini dowam edýär
03 Maý, 2021 ý.
«Ýaşyl meýdança» gepleşiginiň nobatdakysy ýurdumyzyň futbol çempionatynyň jemlerine bagyşlandy
02 Maý, 2021 ý.
Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýurdumyzyň welaýatlarynyň futbol mekdeplerine futbol toplaryny sowgat berdi
01 Maý, 2021 ý.
Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2021.
Ähli hukuklary goragly.