Türkmen futboly Garaşsyzlyk ýyllary içinde
04 Maý, 2021 ý.

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde eziz Watanymyz häzirki wagtda sport ýurdy hökmünde dünýäde öz ykrarnamasyny tapdy. Onuň şeýle bolmagynda ýurdumyzda geçirilen iri halkara ýaryşlary hem doly güwä geçýär. Türgenlerimiziň halkara arenalarynda gazanýan netijeleri bolsa sport babatynda netijeli ädimleriň ädilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Gazetimiziň şu sanynda Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygy bilen bagly futbol çempionatlarymyzyň hem-de futbol boýunça milli ýygyndymyzyň taryhyna ser salmagy makul bildik.

Futbol çempionatymyzyň taryhy

Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan bir ýyl soňra geçirilen futbol çempionatymyzda paýtagtymyzyň “Köpetdagy” ynamly ýeňiş gazanypdy. Şol ýyllar esasyny milli ýygyndymyzyň oýunçylary düzýän “Köpetdag” 1997-98 futbol möwsümine çenli çempionlygy elden bermän gelipdi. Toparyň çempion bolmagyna saldamly goşant goşan hüjümçi Berdimyrat Nurmyradow 1993-nji hem-de 1994-nji ýyllarda çempionatyň iň netijeli hüjümçisine gowşurylýan baýraga mynasyp bolupdy. Ol 1993-nji ýylda garşydaşlarynyň derwezesinden netijeli urgularyň 26-syny geçiren bolsa, onda bir ýyl yzysüresi 14 topy öz adyna ýazdyrypdy. B.Nurmyradowyň 1992-nji ýylda hem derwezelere 39 topy geçirendigini aýtmak gerek, ýöne şol ýyl “hüjümçileriň” bäsleşiginde 42 topy bilen Sergeý Kazankow öňdeligi eýeläpdi.

Şondan soňky ýyllar bolsa “Nisanyň” hüjümçisi Rejepmyrat Agabaýewiň netijeli çykyşynda geçipdi. Soňlugynda Gazagystanyň futbol çempionatynda hem çykyş eden hüjümçi 1995-nji hem-de 1997-98-nji ýyllarda netijeli oýunçylaryň arasynda öňdäki orny hiç kime bermän gelipdi. 1998-99-njy ýyllaryň futbol möwsüminde bolsa derwezelere geçiren 16 topy bilen Şarafutdin Jumaniýazowdyr (“Turan”), Didargylyç Urazow (“Nisa”) bilen birlikde sanawyň öňdäki ornunda ornaşypdy. Onuň netijeli oýny 2001-nji ýylda “Nisanyň” çempion bolmagyna uly ýardam edipdi. Hakykatyň hatyrasyna, şol ýylda netijeli oýunçy diýlip Rejepmyradyň topardaşy Didargylyç Urazowyň yglan edilendigini aýtmak gerek. Didargylyç şol ýyl netijeli urgularyň 32-sini öz adyna ýazdyrypdy.

2002-nji ýylda bolsa Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadamy” taryhyndaky ýeke-täk altyn medaly gazanmagy başarypdy. Şonda toparyň oýunçysy Rustam Sadykow derwezelere geçiren 20 topy bilen çempionatymyzyň netijeli oýunçysyna gowşurylýan baýragy alypdy.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2021.
Ähli hukuklary goragly.