AFK-nyň Kubogy – 2021: “Altyn Asyr” “Hujand” bilen deňme-deň oýnady

Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary AFK-nyň Kubogy-2021-iň toparçalaýyn bäsleşigindäki ilkinji duşuşygynda täjikleriň “Hujand” topary bilen 2:2 hasabynda deňme-deň oýnady.

Paýtagtymyzyň toparynyň düzüminde Altymyrat Annadurdyýew (15-nji hem-de 44-nji minutlar) tapawutlandy. Bu duşuşygyň köp bölegini “Altyn Asyryň” az oýunçy bolup çykyş edendigini bellemek gerek. Oýnuň 18-nji minutynda duşuşygyň emini Berdimyrat Rejepowa gyzyl petek görkezdi. Duşuşygyň soňky minutlarynda bolsa paýtagtymyzyň toparynyň goragçysy Mekan Saparow (86-njy minut) ikinji duýduryşyny alyp, meýdandan çykmaly boldy.

Ýeri gelende bellesek, oýun gününiň birinji duşuşygynda özbekleriň “Nasaf” topary Gyrgyz Respublikasynyň “Alaý” toparyny 4:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Bu duşuşykda Suhrob Nurulloýew (2), Husaýn Norçaýew hem-de Husniddin Alikulow tapawutlandylar.

Şeýlelikde, “F” toparçasynda geçirilen birinji tapgyrdan soň üç utuk toplan “Nasaf” birinji orny eýeleýär. Bir utukdan toplan “Altyn Asyr” bilen “Hujand” bolsa ikinji, üçünji orunlarda ornaşdylar.

Bu toparçanyň duşuşyklarynyň hemmesiniň hem Duşenbe şäheriniň “Merkezi” stadionynda geçirilýändigini ýatladýarys.

Türkmenistanyň Futbol Federasiýasy © 2021.
Ähli hukuklary goragly.